X

W związku z realizacją projektu pt. SOLAR LINK – Usieciowiony Sterownik Lamp Solarnych, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do składania ofert cenowych na licencje oprogramowania do procesorów rodziny Cortex określone w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie_ofertowe_POIR_SOLARLINK_2_2018_formularz_oświadczenie
Home > Centrum prasowe > Zapytanie ofertowe nr SOLARLINK/2/2018