X
X
sprzedaż produktów i usług z zakresu utrzymania maszyn Przejdź do strony
projektowanie elektroniki, mechaniki i oprogramowania dla przemysłu Przejdź do strony
kontraktowy, wyspecjalizowany montaż elektroniki i mechaniki Przejdź do strony

W związku z ogłoszeniem przez NCBR konkursu nr 5/1.1.1/2017 Szybka ścieżka dla MŚP i  planowanym przystąpieniem AMC TECH do realizacji projektu pn. „SOLAR LINK – Usieciowiony Sterownik Lamp Solarnych” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w zapytaniu ofertowym warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe 5/2017
Home > Centrum prasowe > Zapytanie ofertowe 5/2017