Rozeznanie rynku

nr PREDICON/8/2023

W związku z realizacją projektu dofinansowanego nr POIR.01.01.01-00-0350/21-00 pt. „Uniwersalny moduł diagnostyczno-prognostyczny dla systemów monitorowania stanu złożonych struktur mechanicznych pracujących w obecności zakłóceń o charakterze nie-Gaussowskim oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na elementy do budowy systemu wibrodiagnostyki wyszczególnione w zapytaniu ofertowym dostępnym poniżej do pobrania.

Zapraszamy do złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@amctech.pl. Oferty należy przesyłać do dn. 25.05.2023 r.

Zamówienie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku. Dopuszczone jest składanie ofert częściowych.

Podane parametry zamówienia są parametrami minimalnymi. Jeżeli w opisie parametrów znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie oznacza to, że mają charakter wyłącznie wzorcowy i Dostawca może zaoferować przedmioty równoważne.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Załączniki do postępowania