Zapytanie ofertowe

nr RIKE/2/2017 z dn. 07.11.2017 – Zastępca Kierownika B+R

W związku z ogłoszeniem przez NCBR konkursu nr 6/1.2/2017_PBSE i  planowanym przystąpieniem AMC TECH do realizacji projektu pn. „Opracowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych” w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w zapytaniu ofertowym warunki, do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym.